Правознавство

051 - Назвіть загальні підстави відповідальності заподіяння шкоди

052 - Органи державного управління

053 - Правові основи організації управління економікою

  Короткий зміст робіт:

051 - Назвіть загальні підстави відповідальності заподіяння шкоди

ЗМІСТ

 РОЗДІЛ 1 НАЗВІТЬ ЗАГАЛЬНІ ПІДСТАВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ

РОЗДІЛ 2 РОЗПОВІСТИ ПРО ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ (НЕМАЙНОВОЇ) ШКОДИ

РОЗДІЛ 3 ПОЯСНИТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНОЮ НЕЗАКОННИМИ ДІЯМИ ДЕРЖАВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, А ТАКОЖ ПОСАДОВИМИ ОСІБАМИ

РОЗДІЛ 4 ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОГІРШЕННЯ ЗДОРОВ'Я І СМЕРТЬ ГРОМАДЯНИНА ЗВ'ЯЗАНИХ З ВИКОНАННЯМ ТРУДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

РОЗДІЛ 5 НАЗВІТЬ ЗАСОБИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ

ЗАДАЧА

ЛІТЕРАТУРА

РОЗДІЛ 1

НАЗВІТЬ ЗАГАЛЬНІ ПІДСТАВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ

     Шкода, заподіяна чи особистості майну громадянина, а так само шкода, заподіяна організації, підлягає відшкодуванню обличчям, що заподіяло шкоду, у повному обсязі.

      Шкода, що заподіяла, звільняється від його відшкодування, якщо доведе, що шкода заподіяна не по його провині.

      Шкода, заподіяна правомірними діями, підлягає відшкодуванню лише у випадках, передбачених законом.

       У відповідності зі ст.4 ГК цивільні права й обов'язки виникають не тільки з угод, адміністративних актів і інших юридичних фактів, але і внаслідок заподіяння шкоди іншому обличчю.

      У ст. 440 ГК установлене єдина підстава цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди – правопорушення, що включає: шкоду, протиправність поводження особи, яка причиняє шкоду, причинний зв'язок між ними, а так само провину цієї особи.

      Шкода – всяке знищення абсолютного майнового чи особистого немайнового блага, охоронюваного законом, а так само фізичне чи моральне страждання потерпілого.

     Шкода, заподіяна правомірними діями, за загальним правилом, відшкодуванню не підлягає...

 

052 - Органи державного управління

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 КЛАСИФІКУЙТЕ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

РОЗДІЛ 2 РОЗПОВІЗТИ ПРО РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ І ЙОГО ПРЕДСТАВНИКІВ В УПРАВЛІНСЬКІЙ СИСТЕМІ

РОЗДІЛ 3  ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ І ЇЇ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

РОЗДІЛ 4 РОЗПОВІСТИ ПРО УПРАВЛІНСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ЯКІ НОРМАТИВНІ АКТИ ВИДАЄ КМУ?

РОЗДІЛ 5 КОМПЮТЕРИЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОСАДОВІ ОСОБИ І ТЕХПЕРСОНАЛ

ЗАДАЧА

ЛІТЕРАТУРА

РОЗДІЛ 1

КЛАСИФІКУЙТЕ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

     Державна влада в Україні здійснюється за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову.

    Законодавча влада – це відокремлена в умовах поділу влад гілка влади, яка має виняткові повноваження на прийняття законів. Головною функцією законодавчої влади є законодавче регулювання суспільних відносин, тобто прийняття законів. Крім законодавчої парламент виконує ще установчу і контрольну функції.

    Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України. Конституційний склад БРЕШУ – 450 народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного прямого виробничого права таємним голосуванням строком на 4 роки.

    Народні депутати здійснюють свої повноваження на постійній основі. З молоду не можуть бути на державній службі або мати інший представницький мандат. Їм гарантується депутатська недоторканість. [1]

    До повноважень БРЕШУ належати:

1.      внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбаченими розділом 13 Конституції України;

2.      призначення всеукраїнського референдуму;

3.      прийняття законів;

4.      визначення засідок внутрішньої та зовнішньої політики;

5.      призначення виборів Президента України в рядка, передбачені Конституцією;

6.      усунення Президента України з посади в порядку особливої процедури;

7.      надання згоди про призначення Президентом України Прем'єр-Міністра України;

8.      здійснення контролю за діяльністю КМУ.

    Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного Президента України, алі конституція встановлює, що повноваження Президента припиняються достроково в разі його відставки, неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я, усунення з посади в порядку імпічменту та смерті.

     Виконавча влада – це відокремлена в умовах поділу влад гілка влади, яка має прерогативу виконувати прийняті парламентом законі та інші рішення. Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України. Кабінет Міністрів – вищий орган у системі органів виконавчої влади – відповідальний перед Президентом України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України. У своїй діяльності Кабінет Міністрів України керується конституцією України і законами України, актами Президента України....

 

053 - Правові основи організації управління економікою

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

РОЗДІЛ 2 ПРАВОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ЗАДАЧА

ЛІТЕРАТУРА

 РОЗДІЛ 1

ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРАГНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

             Незважаючи на всі складнощі перехідного періоду, Україна зробила суттєві кроки щодо системного оновлення всіх сфер суспільного життя, в тому числі національної економіки. Фактично відбувся остаточний злам адміністративно-командної системи господарювання і визначено курс на формування сучасних ринкових відносин. Започатковані перетворення зумовлюють зміну соціально-економічних відносин та створення принципово нової економічної системи. Можна стверджувати, що сьогодні вже сформовано основні атрибути національної економіки: грошову, фінансову, платіжну, податкову, митну, банківську та інші системи, що у своїй сукупності визначають економічну інфраструктуру нашої держави. Це є свідчення того, що в Україні на практиці реалізується модель відкритої конкурентної економіки, утвердження якої було одним з ключових завдань економічних перетворень.

            Перехід до ринкового механізму регулювання економічних відносин передбачає постійне поглиблення правового впливу на економічні процеси, розширення сфери застосування розроблених і прийнятих на державному рівні програм розвитку економіки, приватизаційних процесів тощо. Однак у жодній зі сфер економічної діяльності поки що не простежується логічно завершеного системного законодавчого забезпечення. Негативно впливають на впровадження ринкових відносин постійні зміни чинного законодавства. Особливо неприйнятними для економіки є чинні закони, що не враховують реальної соціально-економічної ситуації, вступають у протиріччя з Конституцією України, іншими законодавчими актами.

            За таких умов пріоритетного значення набуває формування дієздатної системи державного управління ринковими перетвореннями, а також проведення докорінних змін форм і методів управління, що були успадковані від адміністративної системи. Крім того, в результаті запровадження в економіці ринкових відносин утворилася суперечність між новими відносинами і діючою системою управління. Зазначена суперечність виступає чи не найсерйознішим гальмом соціально-економічного прогресу. Змінити підходи в управлінні економічними процесами спроможна лише держава через свої органи влади. Однак тут йдеться не про відновлення адміністративно-командної системи управління економікою, а власне про створення нової системи управління, яка здійснювала б виконавчу владу на засадах регулювання, координації та поглиблення ринкової трансформації економіки, запровадження необхідної для цього нормативно-правової бази, подолання деформованих ринкових відносин попереднього періоду, завершення процесу формування в Україні ефективної ринкової інфраструктури, підготовки кадрів, здатних працювати в нових умовах, активного формування ринкового світогляду населення.

            Тобто можна зазначити, що державне керівництво в сфері економіки повинно мати на меті створення ефективної системи державного управління, яка відповідала б стандартам демократичної правової держави з соціально орієнтованою ринковою економікою. Ця система має бути прозорою для суспільства, побудованою на наукових засадах і адекватною за витратами фінансово-економічному стану держави...

 Для замовлень

        Телефон       +380665144615

         е-mail           KursovieotMarinu@yandex.ua


Интернет реклама


Интернет реклама
Создать бесплатный сайт с uCoz