Фінансовий аналіз

066 - Аналіз незавершеного виробництва на підприємстві 

067 - Аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства 

068 - Аналіз динаміки та рівня фінансових результатів по даним звітності

 Короткий зміст робіт:

066 - Аналіз незавершеного виробництва на підприємстві

ЗМІСТ

 ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ

1. Аналіз незавершеного виробництва підприємства

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

2. Провести аналіз ділової активності підприємства

ЛІТЕРАТУРА

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ

1. Аналіз незавершеного виробництва

     Для незавершеного виробництва передбачені різні варіанти аналізу (оцінки) (відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»): по нормативній (планової) виробничій собівартості, по вартості сировини, матеріалів, напівфабрикатів і т.п. Право вибору варіанта аналізу залишається за підприємством.

     Найбільш прийнятними оцінками незавершеного виробництва є:

- для готової продукції – виробнича собівартість;

- для товарів на підприємствах роздрібної торгівлі – продажна (роздрібна) ціна;

- на оптових складах і базах, торгових і постачальницько-збутових підприємствах – ринкова чи закупівельна ціна.

    Розміри незавершеного виробництва залежать від тривалості виробничого циклу, обсягу середньодобових витрат на виробництво і характер їхнього нарощування і тому істотно диференціюються у відповідності зі специфікою виробництва.

    Установлення нормативів незавершеного виробництва має для підприємства істотне значення. Завищення обсягу незавершеного виробництва викликає уповільнення оборотності оборотних коштів, а заниження в порівнянні з реальною необхідністю перешкоджає утворенню необхідних нагромаджень і тим самим сприяє порушенню ритмічності виробничого процесу. Удосконалення організації виробництва, скорочення тривалості виробничого циклу є вирішальними факторами зменшення обсягу незавершеного виробництва і поліпшення показників роботи підприємства.

     Для правильного визначення фактичної собівартості готової продукції, виконання робіт і послуг доцільно на кінець звітного періоду визначати залишки незавершеного виробництва, тобто кількість незакінченої обробки продукції в процесі виробництва.

     Залишки незавершеного виробництва визначаються по формулі:

 НВПк = НВПп + Зз – СРП,                                              (1.1)

 де НВПк – незавершене виробництво продукції на кінець звітного періоду;

НВПп – незавершене виробництво продукції на початок звітного періоду;

Зз – витрати на виробництво продукції в звітному періоді;

СРП – виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)….

 

067 - Аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства

ЗМІСТ

 ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ

1. Аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

2. Провести аналіз ділової активності підприємства

ЛІТЕРАТУРА

 ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ

1. Аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства

      Одним із показників, що характеризують фінансовий стан підприємства, є його платоспроможність. Вона трактується як можливість своєчасно погасити свої платіжні зобов’язання наявними грошовими ресурсами.

       Аналіз платоспроможності здійснюється на основі характеристики ліквідності поточних активів, тобто часу, необхідного для перетворення їх у готівку.

      Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів активу, згрупованих за ступенем спадної ліквідності, з короткотерміновими зобов’язаннями у пасиві, які групуються за ступенем терміновості погашення.

    Відповідно до наведеної тези поточні активи можна поділити на три групи:

1) гроші та короткотермінові фінансові вкладення (найбільш ліквідна група);

2) готова продукція, відвантажені товари та дебіторська заборгованість;

3) виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів.

       Платіжні зобов’язання підприємства поділяють на такі три групи:

а) заборгованість, терміни оплати якої вже настали;

б) заборгованість, яка повинна бути погашена найближчим часом;

в) довготермінова заборгованість.

    Відповідно до цього розраховують поточну, абсолютну та проміжну і загальну ліквідність.

     Щоб визначити поточну ліквідність, необхідно ліквідні засоби першої групи порівняти з платіжними зобов’язаннями першої групи. Якщо цей коефіцієнт буде дорівнювати одиниці, то на підприємстві є всі можливості своєчасно розрахуватися за всіма зобов’язаннями, термін оплати яких настав.

    Показники абсолютної, проміжної та загальної ліквідності використовуються для оцінки перспективної платоспроможності.

     Абсолютна ліквідність визначається відношенням ліквідних засобів першої групи до всієї суми короткотермінових боргів підприємства (розділ 3 пасиву Балансу), її значення визначається достатнім, якщо вона вища 0,25 – 0,30. Це означає, що в даний момент часу підприємство може погасити 25 – 30% всіх короткотермінових боргів.

     Проміжна ліквідність – це відношення ліквідних засобів перших двох груп до загальної суми короткотермінових боргів підприємства. Задовільним є співвідношення 1 : 1. Проте, якщо велику частку ліквідних засобів становить дебіторська заборгованість, частину якої важко своєчасно стягнути, таке співвідношення може виявитися недостатнім. У таких випадках рекомендується співвідношення 1,5 : 1.

     Загальний коефіцієнт ліквідності розраховується відношенням усієї суми поточних активів, включаючи запаси і незавершене виробництво, до загальної суми короткотермінових зобов’язань. Задовільне значення цього коефіцієнта – 1,5 – 2,0.

      Однак коефіцієнти ліквідності – показники відносні і протягом деякого часу не змінюються, якщо пропорційно зростають чисельник і знаменник дробу. Але за цей час фінансове становище може істотне змінитися: може зменшитися прибуток, рівень рентабельності, коефіцієнт оборотності. Тому для більш об’єктивної оцінки ліквідності використовують таку факторну модель:

 Клік. =     (поточні активи / балансовий прибуток) ´

(балансовий прибуток / короткотермінові борги).                (1.1)

      Перше ділення у виразі характеризує вартість поточних активів на гривню прибутку; друге – свідчить про здатність підприємства погашати свої борги за рахунок результатів своєї діяльності. Він характеризує сталість фінансів. Чим вище його рівень, тим краще фінансовий стан підприємства. Для розрахунку впливу цих чинників можна використовувати способи ланцюгових підстановок чи абсолютних різниць.

      Платоспроможність підприємства дуже тісно пов’язана з поняттям кредитоспроможності. Кредитоспроможність – це такий фінансовий стан, який дозволяє своєчасно повернути кредити банку. При оцінці кредитоспроможності враховуються репутація позичальника, розмір і склад його майна, стан економічної і ринкової кон’юнктури, сталість фінансового стану та ін.

      На першому етапі аналізу кредитоспроможності вивчають акуратність оплати рахунків кредиторів, тенденції розвитку підприємства, мотиви звернення за позикою, склад і розмір боргів підприємства.

     Другий етап визначення кредитоспроможності передбачає оцінку фінансового стану позичальника та його сталості. Тут враховуються не тільки платоспроможність, а й ряд інших показників: рівень рентабельності виробництва, коефіцієнт оборотності оборотного капіталу, ефект фінансового важеля, наявність власного оборотного капіталу, стабільність виконання виробничих планів, питома вага заборгованості за кредитами у валовому прибутку, співвідношення темпів зростання валової продукції з темпами зростання кредитів банку, суми і терміни простроченої заборгованості по кредитах та ін.

       При аналізі платоспроможності і кредитоспроможності підприємства слід враховувати, що проміжний коефіцієнт ліквідності не повинний бути нижчим 0,5, а загальний коефіцієнт ліквідності – менш 1,5. При загальному коефіцієнті ліквідності меншим одиниці підприємство вважається некредитоспроможним....

 

068 - Аналіз динаміки та рівня фінансових результатів по даним звітності

ЗМІСТ

 ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ

1. Аналіз динаміки та рівня фінансових результатів по даним звітності

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

2. Виконати загальну оцінку фінансового стану підприємства. Визначити основні напрями його покращення

ЛІТЕРАТУРА

 ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ

1. Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів по даним звітності

      Перш ніж приступити безпосередньо до аналізу, основаному на формі № 2, представимо в таблиці 1.1 Звіт про фінансові результати, доповнений декількома розрахунковими графами.

      Аналіз прибутку проводиться методом порівняння фактичних даних за звітний період з фактичними даними за попередній період. Загальна оцінка показників прибутку підприємства виконується по таким етапам: 1) оцінити виконання плану з прибутку у цілому за окремими видами прибутків і збитків; 2) вивчити динаміку фінансових результатів за ряд років; 3) визначити вплив основних факторів на зміну суми прибутку від реалізації товарної продукції; 4) оцінити рівень рентабельності продукції та підприємства; 5) обчислити резерви зростання прибутку і рентабельності ( для пошуку резервів зростання прибутку залучається інформація щодо рентабельності споріднених підприємств як в Україні, так і за кордоном).

     Як показують дані таблиці 1.1, чистий прибуток підприємства в звітному періоді в порівнянні з базисним збільшилася на 247 тисяч грн., чи на 3,5% і склала 7 073 тисяч грн. Цей приріст цілком обумовлений зростанням прибутку т звичайної діяльності. Зокрема, темп зростання прибутку від операційної діяльності в звітному періоді в порівнянні з попередньому склав 118,7%. Фінансові результати від надзвичайних подій не зробили впливу на прибуток ні в попередньому, на в звітному періодах.

     Звертає на себе увага збільшення в звітному періоді в порівнянні з базисним частки собівартості реалізованої продукції на 2,8%.

      Такі зміни в цілому варто охарактеризувати як позитивні, хоча варто звернути увагу на зміну частки собівартості продукції, а саме збільшення витрат на виробництво.

            Таблица 1.1                                                 

Звіт про фінансові результати

Стаття

Код ряд-ка

Абсолютні значе-ння, грн.

Питома вага статей у виручці від реалізації, %

Зміни

За попере-дній період

За звітній

період

За попе-редній  період

За звітній період

Абсо-лютні

У стру-ктурі

Тем-пи рос-ту,%

1

2

3

4

5

6

7=4-3

8=6-5

9=4:3*100%

I. Фінансові результати

Дохід (виручка) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг)

10

100 029

114418

100

100

14389

0,00

114,4

Податок на додану вартість

15

16 294

19 070

16,3

16,7

2 776

0,4

117,0

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

35

83 735

95 348

83,7

83,3

11613

-0,4

113,9

Собівартість реалізованої продукції

   40

71 963

85 419

71,9

74,7

13456

2,8

118,7

1. Валовий:

_прибуток

50

11 772

9 929

11,8

8,7

-1 843

-3,1

84,3

_збиток

55

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи

60

12 615

8 344

12,6

7,9

-4 271

-4,7

66,1

Адміністративні витрати

70

5 594

3 709

5,6

3,2

-1 885

-2,4

66,3

Витрати на збут

80

811

1 096

0,8

1,0

285

0,2

135,1

Інші операційні витрати

90

12 739

14 985

12,7

13,1

2 246

0,4

117,6

2. Фінансові результати від операційної діяльності:

_прибуток

100

 

 

 

 

 

 

 

_збиток

105

 

1 517

-

1,3

1 517

-

-

Інші доходи

130

153

         655

     0,2

      0,6

      502

      0,3

   428,0

Фінансові витрати

140

445

 1 189

     0,4

     1,0

      744

      0,6     

   267,2

Інші витрати

160

1 778

  640

     1,8

  0,6

-1138

   -1,2

36,0

3. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

_прибуток

170

 

 

 

 

 

 

 

_збиток

175

6 826

2 691

6,8

2,4

-4135

-4,4

39,4

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

 

4 334

-

3,8

4 334

-

-

4. Фінансові результати від звичайної діяльності:

_прибуток

190

 

 

 

 

 

 

 

_збиток

195

6 826

    7 025

6,8

6,1

199

-0,7

102,9

5. Надзвичайні:

_прибуток

200

 

 

 

 

 

 

 

_збиток

205

 

      48

-

0,1

48

-

-

6. Чистий:

прибуток

220

6 826

7 073

6,8

6,2

247

-0,6

103,6

II. Елементи операційних витрат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Матеріальні затрати

230

32 486

38 349

32,5

33,5

5 863

1,0

118,0

Витрати на оплату праці

240

26 667

31 624

26,7

27,6

4 957

1,1

118,6

Відрахування на соціальні заходи

250

11 591

14 329

11,6

12,5

2 738

0,9

123,6

Амортизація

260

4 965

6 639

5,0

6,0

1674

1,0

133,7

Інші операційні витрати

270

13 806

14  252

13,8

12,5

446

-1,3

103,2

Разом

280

89 515

105 193

89,5

91,9

15678

2,4

117,5

           

 


Интернет реклама


Интернет реклама
Создать бесплатный сайт с uCoz