Фінансово-бухгалтерський облік

069 - Призначення балансу та його структура

114 - Основні принципи облікової політики Укрсиббанку

Короткий зміст робіт:

069 - Призначення балансу та його структура 

 ЗМІСТ

І. ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ

1. Призначення Балансу та його структура.

ІІ. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Задача

ЛІТЕРАТУРА

І. ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ

1. Призначення Балансу та його структура

    Згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку    затверджено наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31  березня 1999 р. та зареєстровано в Міністерстві юстиції України № 396/3689 від 21 червня 1999 р. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "БАЛАНС".

     Цим Положенням (стандартом) визначені зміст і форма балансу  та загальні вимоги до розкриття його статей.

      Бухгалтерський баланс (рівновага, рівність) – це спосіб економічного групування й узагальненого відображення засобів підприємства за їх видами і джерелами формування у вартісному виразі на певну дату (як правило, на перше число місяця, що наступає за звітним періодом).

     Бухгалтерський баланс має вигляд двосторонньої таблиці ( форма №1), у якій окремо відображаються засоби і джерела.  Ліва сторона балансу називається актив, а права – пасив. В активі балансу відображають види засобів за їх розміщенням, а в пасиві – джерела формування засобів.

     Кожний елемент балансу, який записаний у рядку активу чи пасиву і відображає певний вид однорідних засобів або джерел, називається статтею балансу.                                                                   

     Статті групуються у розділи. Згідно з П(С)БО 2 «Баланс», актив балансу поділяється на три розділи, а пасив – на п’ять (додат.1).

     Особливістю балансу є рівність підсумків активу і пасиву, тобто вартість господарських засобів буде дорівнювати сумі засобів за їх розміщенням.

    Актив балансу

І розділ активу балансу "Необоротні активи".

     У статті "Нематеріальні активи" відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартості нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума зносу. Залишкова вартість визначається як різниця   між первісною вартістю і сумою зносу.

    У статті "Незавершене будівництво" показується вартість незавершеного будівництва (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюється для власних потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва.

        У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих   цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних  засобів згідно з відповідними Положеннями (стандартами). У цій  статті також наводиться вартість інших необоротних  матеріальних активів. Окремо у цій статті наводяться первісна (переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів та їх залишкова вартість. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на  дату балансу.

     У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" відображаються  фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі  інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який  момент. У цій статті виділяються фінансові інвестиції, які згідно з відповідними Положеннями (стандартами) обліковуються методом участі в капіталі.

   У статті "Довгострокова дебіторська заборгованість" показується заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не   виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати складання балансу.

      У статті "Відстрочені податкові активи" відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та   податковою базами оцінки.

      У статті "Інші необоротні активи" наводяться суми необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей    розподілу "Необоротні активи"...

 

114 - Основні принципи облікової політики Укрсиббанку

Зміст

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Основа облікової політики

ІІ. СИСТЕМА ОБЛІКУ

2.1. Бухгалтерський (фінансовий) облік

2.2. Податковий облік

2.3. Управлінський облік

2.4. Користувачі облікової інформації

ІІІ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

ІV. МЕТОДИ ОЦІНКИ СТАТЕЙ БАЛАНСУ

V. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

5.1. Види первинних облікових документів та вимоги до їх оформлення

5.2. Вимоги до відкриття рахунків

5.3. Синтетичний та аналітичний облік

5.4. Організація фінансового  документообігу  та формування документів дня

5.5. Програмне забезпечення обліку

5.6. Порядок здійснення проводок щодо виправлення помилкових бухгалтерських записів та формування документів за ними

5.7. Порядок проведення інвентаризації

5.8. Порядок реєстрації та зберігання договорів

5.9. Операції з пов’язаними сторонами

VI. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА  ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

6.1. Міжбанківські операції

6.1.1. Облік руху коштів між банками

6.1.2. Система кореспондентських рахунків

6.1.3. Міжбанківський кредит/депозит

6.1.4. Бухгалтерський облік простроченої та сумнівної заборгованості за розміщеними та залученими вкладами (депозитами) на міжбанківському ринку

6.1.5. Формування та використання спеціальних резервів на покриття можливих втрат за розміщеними вкладами (депозитами) та  за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках

6.2. Документарні операції

6.2.1. Банківські гарантії

6.2.2. Акредитивна форма розрахунків

6.3. Операції в іноземній валюті та банківських металах

6.3.1. Операції в іноземній валюті

6.3.2. Переоцінка активів і зобов'язань в іноземній валюті та банківських металах

6.3.3. Операції купівлі/продажу іноземних валют на міжбанківському валютному ринку України та  міжнародних валютних ринках

6.3.4. Операції з приймання на інкасо зношених банкнот іноземних валют

6.3.5. Облік операцій в іноземній валюті за позабалансом

6.3.6. Операції з банківськими металами

6.3.7. Операції з іменними та дорожніми чеками

6.3.8. Здійснення переказів іноземної валюти за межі України,  та  виплата фізичним особам в Україні одержаної валюти із-за кордону

6.4. Операції з платіжними картками (ПК)

6.4.1. Відкриття та закриття картрахунків

6.4.2. Емісія ПК міжнародних платіжних систем

6.4.3. Платіжні картки МПС "МasterCard International" та "Visa International"

6.4.4. Готівкові операції шляхом застосування ПК

6.4.5. Безготівкові розрахунки за допомогою ПК

6.4.6. Корпоративні платіжні картки

6.4.7. Бухгалтерський облік операцій з ПК

6.4.8. Розрахунки з міжнародними платіжними системами

6.5. Кредитні операції

6.5.1. Облік кредитів Банку

6.5.2. Кредитування клієнтів Банку

6.5.3. Надання і облік овердрафта

6.5.4. Забезпечення кредитних операцій

6.5.5. Доходи за кредитними операціями (процентні, комісійні)

6.5.6. Податковий облік

6.6. Депозитні операції

6.6.1. Депозитна політика Банку

6.6.2. Відкриття рахунків та облік депозитних операцій

6.6.3. Облік операцій по залученню депозитів фізичних осіб

6.6.4. Облік операцій по залученню депозитів підприємств

6.6.5. Облік ощадних (депозитних) сертифікатів

6.7. Векселя

6.7.1.Правові засади проведення банком операцій з векселями

6.7.2. Облік операцій з  векселями

6.7.3. Кредитні операції з векселями

6.7.4. Авалювання векселів та видача гарантій на забезпечення оплати векселів

6.7.5.Розрахункові операції з векселями

6.7.6. Зберігання векселів (оригіналів, копій, примірників)

6.8. Операції з цінними паперами (акції, облігації та ін.)

6.8.1. Портфелізація і методи оцінки цінних паперів

6.8.2. Особливості обліку операцій з цінними паперами

6.8.3. Облік операцій з купівлі-продажу цінних паперів

6.8.4. Операції РЕПО

6.8.5. Операції за дорученням і за рахунок клієнтів

6.8.6. Андеррайтинг

6.8.7. Довірчі операції

6.8.8. Фондові деривативи

6.8.9. Визнання доходів (витрат) за операціями з цінними паперами

6.8.10. Облік цінних паперів за позабалансовими рахунками

6.9. Довгострокові вкладення банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, а також вкладення в асоційовані та дочірні компанії

6.10. Операції з готівкою та іншими цінностями операційної каси

6.10.1. Організація касової роботи та готівкового обігу

6.10.2. Касове обслуговування клієнтів

6.10.3. Касове обслуговування клієнтів у післяопераційний час

6.10.4. Інкасація грошової виручки клієнтів

6.10.5. Операції з доставки готівки до клієнтів банку

6.10.7. Облік операцій з цінностями і документами клієнтів банку в індивідуальних сейфах

6.10.8. Облік операцій з передавання готівки між банками

6.10.9. Облік штрафів

6.11. Розрахункове обслуговування клієнтів

6.11.1. Відкриття та ведення поточних рахунків

6.11.2. Безготівкові розрахунки

6.12. Лізинг

6.12.1. Оперативний лізинг (оренда)

6.12.2. Фінансовий лізинг

6.13. Облік внутрішньобанківських операцій

6.13.1. Необоротні активи

6.13.2. Облік запасів матеріальних цінностей

6.13.3. Облік оплати праці співробітників

6.13.4. Облік операцій за відрядженням

6.13.5. Облік операцій за підзвітами

6.13.6. Облік інших небанківських операцій

6.13.6.1. Реклама

6.13.6.2. Облік представницьких витрат

6.13.6.3. Спонсорство та благодійництво

6.13.6.4. Витрати на професійну підготовку та перепідготовку кадрів, підвищення рівня професійної підготовки

6.13.6.5. Витрати на періодичні видання

6.13.6.6. Членські  внески

6.13.6.7. Нотаріальні послуги

6.14. Капітал Банку

6.14.1. Основний капітал

6.14.2. Додатковий капітал

6.14.3 Бухгалтерський облік капіталу Банку

6.14.4. Регулятивний капітал

6.15. Дебіторська заборгованість

6.15.1. Класифікація дебіторської заборгованості

6.15.2. Облік дебіторської заборгованості

6.15.3. Сумнівна дебіторська заборгованість

6.15.4. Спеціальний резерв на покриття можливих втрат від дебіторської заборгованості

6.16. Позабалансові операції

6.16.1. Загальні вимоги до позабалансового обліку

6.16.2. Позабалансові вимоги і зобов’язання

6.16.3. Документи і цінності

6.16.4. Контррахунки та позабалансова позиція щодо іноземної валюти та банківських металів 

VІІ. ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ

7.1. Принципи визнання доходів і витрат

7.2. Класифікація доходів і витрат

7.3. Загальні правила обліку доходів і витрат

7.4. Облік доходів

7.5. Облік витрат

7.6. Порядок нарахування доходів і витрат

7.7. Організація роботи по нарахуванню та обліку доходів і витрат

7.8. Загальна схема обліку погашення нарахованих доходів

7.9. Сумнівна до отримання заборгованість за нарахованими доходами

7.10. Спеціальний резерв під заборгованість за нарахованими доходами

7.11. Безнадійна заборгованість за нарахованими доходами та порядок її списання за рахунок спеціального резерву

7.12. Тарифна політика Банку

7.13. Внутрішньосистемні доходи і витрати

VШ. ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВНИХ ТА СТРАХОВИХ ФОНДІВ

8.1. Загальні правила формування і обліку резервів

8.2. Резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями

8.3. Резерви для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості

8.4. Резерв під цінні папери

ІХ.  ПРИБУТОК ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ

9.1. Формування прибутку

9.2. Розподіл прибутку

Х.  ЗВІТНІСТЬ

10.1. Фінансова звітність

10.2. Річна фінансова звітність

10.3. Проміжна фінансова звітність

10.4. Консолідована звітність

10.5. Порядок коригування фінансового результату

10.6. Інша звітність

ХI . ВНУТРІШНІЙ БАНКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

11.1. Бухгалтерський контроль

11.1.1. Права керівних працівників та відповідальних виконавців на підпис розрахунково-грошових документів

11.1.2. Первинний бухгалтерський контроль

11.1.3. Подальший бухгалтерський контроль

11.1.4. Організація контролю в відділеннях Банку

11.2. Виконання рекомендацій FATF

11.3. Адміністративний контроль

11.4. Внутрішній аудит і взаємозв’язок з ним

11.5. Суб-сертифікація в рамках FACT

 І. Загальні положення

             Облікова політика – це сукупність визначених у межах законодавства України принципів, методів і процедур, що використовуються Банком для складання та подання фінансової звітності. 

        Облікова політика АКІБ “УкрCиббанк” – документ, головною метою якого є загальна регламентація застосованих на практиці в Банку прийомів та методів бухгалтерського обліку, технологій обробки облікової інформації та документообороту. Положення про облікову політику Банку затверджується наказом Голови Правління Банку. Положення облікової політики Банку є обов’язковими для безумовного виконання  в поточному році по всій системі Банку. Якщо протягом 2007 року до нормативних актів Національного банку України, які регламентують ведення бухгалтерського обліку у банківській системі України, буде внесено  істотні зміни, відповідні положення облікової політики Банку також зміняться. Такі зміни будуть затверджені  наказом Голови правління Банку.

          Завданнями Положення про облікову політику є:

 - узагальнення МСБО, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного банку України стосовно організації та ведення бухгалтерського обліку в банках;

 - систематизація внутрішньої нормативної бази АКІБ “УкрСиббанк” щодо порядку здійснення операцій та відображення їх в обліку (правильне відображення операцій в обліку можливе тільки за наявності чіткої процедури їх виконання; первинною являється технологія банківської операції, бухгалтерська модель - вторинна);

 - надання практичних рекомендацій щодо організації та порядку діяльності підрозділів бухгалтерського обліку установ Банку, які являються актуальними на момент розробки Положення відповідно до матеріалів перевірок уповноважених підрозділів Головного Банку, установ Національного банку України, інших уповноважених державних органів, а також зовнішнього аудиту.

          У межах чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та банківської ліцензії Положення визначає:

 -    основні принципи ведення бухгалтерського (фінансового) обліку та формування статей звітності,

 -    єдині методи оцінки активів, зобов’язань та інших статей балансу Банку,

 -    порядок нарахування доходів Банку за кожним фінансовим інструментом, віднесення їх на рахунки прострочених, критерії визнання активів сумнівними чи безнадійними до отримання,

 -    порядок створення та використання спеціальних резервів (порядок списання за рахунок резервів безнадійної заборгованості),

 -    вимоги та вказівки щодо обліку і контролю окремих операцій...


Интернет реклама


Интернет реклама
Создать бесплатный сайт с uCoz