Статистика

111 – 10 задач по статистиці

112 – Облік робочого часу

113- Статистичне спостереження. Форми, види спостереження

Короткий зміст робіт:

111 – 10 задач по статистиці

ЗАДАЧА № 1

       Предприятие начало деятельность с 20 сентября 1999 года. Известна численность рабочих на 1 октября – 1100, на 1 ноября – 1110, на 1 декабря – 1118, на 1 января 2000 – 1123.

       Определить среднесписочное число рабочих за сентябрь, ІІІ квартал, IV квартал и второе полугодие.

Дата

Число работающих по списку

1

22 понедельник

1106

2

23 вторник

1110

3

24 среда

1112

4

25 четверг

1108

5

26 пятница

1111

6

27 суббота

1107

7

28 воскресенье

1107

8

29 понедельник

1115

9

30 вторник

1119

 Решение:

N сентябрь = ((1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)) / 30 = 9995 / 30 = 333 человека.

N ІІІ квартал = 333 / 3 = 111 человек

Итак, среднесписочное количество за сентябрь N сентябрь = 333 человека.

Четвертый квартал включает октябрь, ноябрь, декабрь,

N IV квартал = (1100 / 2 + 1110 + 1118 + 1124 / 2) / 3 = 1113 человека

N II полугодие = (111 + 1113) / 2 = 612 человек.

Ответ: 333 человека; 111 человек; 1113 человека; 612 человек.

 

 

112 – Облік робочого часу

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ОБЛІК РОБОЧОГО ЧАСУ

РОЗДІЛ 2 СТАТИСТИКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

ВИСНОВОК

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

       Статистика праці вивчає масові явища і процеси в  сфері  трудової діяльності нерозривного зв'язку їхній з  кількісними  і  якісними  характеристиками. Досліджувані  масові  явища  і  процеси  являють  собою   безліч окремих фактів і, що мають як індивідуальні так і загальні ознаки.

      Статичні  дослідження  трудових  ресурсів,  статистичні  методи оцінки продуктивності праці і вивчення  заробітної плати,  статистичні  показники зайнятості  і  безробіття  –  складові  частини статистики праці. До дослідження цих питань приймаються методи загальної   статистики,  засновані на аналізі абсолютних   відносних  величин,  рядів  динаміки,  варіацій, вибіркових спостережень, вимірів, зв'язків.

         Статистичні  дослідження  трудових ресурсів  припускає  проведення   статистичного спостереження, організацію збору статистичної інформації про трудові ресурси, її  систематизації  і класифікації. Це  дозволяє  за  допомогою  статистичних  методів  одержати узагальнюючі характеристики і виявити закономірності, що існують у сфері трудової  діяльності в конкретних умовах місця і часу.

    Для безлічі одиниць утворюючих досліджувану статистичну сукупність характерна масовість, однорідність, цілісність взаємозалежних  станів  наявність варіацій.  При  статистичному  вивченні  кваліфікаційного  рівня  робочі підприємства одиницею сукупності виступає кожен робітник, а  одиницею спостереження буде підприємство. Визначення одиниці сукупності  важливо  при  розробці програми спостереження, визначення одиниці спостереження важливо  при  організації питання   збору   зведень.    Якісна    однорідність     сукупності припускає подібність одиниць по істотних ознаках.

      Статистика трудових ресурсів відбиває кількісну  сторону  статистичних  показників, що виражають як  конкретну  міру  явищ,  так  подібність  і  розходження окремих елементів. Статистичні угруповання дозволяють виявити визначені типи явищ.

      Основні задачі статистики праці:

1) визначення потенційних і реальних запасів чи праці  обсягу  трудових запасів країни;

2) установлення чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві;

3) вивчення складу зайнятого персоналу по ряду ознак;

4) вивчення розподілу ТР країни по галузях праці і галузям  народного господарства;

5) вивчення динаміки чисельності працюючих;

6) вивчення використання робочої сили і робочого часу;

7) вивчення інших питань зв'язаних з використанням трудових ресурсів.

      Важливим  джерелом  розширення  трудових ресурсів  є   розширене   відтворення населення.

       При  статистичному дослідженні використання трудових ресурсів необхідно:

  -   визначити,   яка   частина   з   потенційних   ресурсів   залишилася     невикористаними;

  - визначити ступінь ефективності використання трудових ресурсів;

  - досліджувати зміни в регіонах розподілу трудових ресурсів;

  - вивчити вплив міграції населення на зміну реальних запасів праці і вивчити зміни структури;

  - досліджувати зміна складу і використання трудових ресурсів у зв'язку з переходом  на ринкову економіку....

 

113- Статистичне спостереження. Форми, види спостереження

ЗМІСТ

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Статистичне спостереження. Форми, види спостереження. Вимоги щодо статистичних даних

2. Дисперсія, суть, види та методи обчислення

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

3. Завдання № 1

4. Завдання № 2

5. Завдання № 3

6. Завдання № 4

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

            ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Статистичне спостереження. Форми, види спостереження. Вимоги щодо статистичних даних

       Статистичне спостереження – це спланований захід по збору даних про суспільно-економічні явища, процеси, роботу суб’єктів господарської діяльності, соціально-економічний та кількісний стан населення держави тощо.

     Статистичне спостереження – це перша стадія статистичного дослідження, науково-організаційний збір даних про явища і процеси суспільного життя.

        Але не всі первинні дані можуть бути покладені в основу висновків і узагальнень. Тому до статистичних даних, придатних для науково-обгрунтованих узагальнень, ставиться ряд вимог:

1) вони повинні бути повними, а не уривчастими (це означає, що дані треба збирати на певний період чи за певний момент часу);

2) дані повинні бути достовірними і точними;

3) дані обов’язково повинні бути одноманітними і порівняльними.

       У процесі статистичного спостереження формується необхідна статистична інформація, яка потім піддається систематизації, зведенню, обробці, аналізу і узагальненню.

       У статистичний практиці застосовують дві організаційні форми спостереження:

- звітність суб’єктів, які досліджуються;

- спеціально організоване статистичне спостереження.

       Звітністю називають форму спостереження, при якій статистичні дані надходять у статистичні органи від підприємств і фірм у вигляді обов’язкових звітів про їх роботу за установленими формами та у відповідні строки.

       Звітність як форма спостереження має свої переваги. По-перше, вона має стабільний характер, що дає можливість співставлення даних, ведення динамічних рядів з тих чи інших показників тощо.

       Звітність поділяють на спеціалізовану (що має свої особливості) і типову (що є єдиною формою і змістом для всіх підприємств); на централізовану (що проходить через систему державної статистики) і децентралізовану (яка опрацьовується, збирається відповідними міністерствами і відомствами). Звітність буває: загальнодержавна і відомча....


Интернет реклама


Интернет реклама
Создать бесплатный сайт с uCoz