Економіка та економічний аналіз

082 – Місце ФРН в глобальній та європейській економіці

083 – Основні фонди підприємства: матеріальний склад, роль у виробничому процесі

084 – Оцінка ризику

085 – Поняття монополії та монопольного стану

086 – Роль менеджменту для успішного бізнесу

087 – Сутність та цілі міжнародної економічної інтеграції

088 – Сутність функціонально-вартісного аналізу

Короткий зміст робіт:

082 – Місце ФРН в глобальній та європейській економіці

ЗМІСТ

 ВСТУП

1. МІСЦЕ ФРН В ГЛОБАЛЬНІЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ

2. ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ

3. СУЧАСНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ

4. СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА

5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ

6. ФРН БУДУЄ НОВУ ІМПЕРІЮ

ВИСНОВОК

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

       Після завершення Другої світової війни у 1949 році на території західної зони окупації утворилася Федеративна Республіка Німеччина (ФРН) зі столицею м. Бонн, а у східній частині колишнього Рейху у тому ж році було проголошено створення Німецької Демократичної Республіки (НДР), яка приступила до побудови соціалізму у своїй країні. Східна частина Берліну стала столицею НДР, а західна – отримала особовий статус, перетворившись у місто-державу. Упродовж 60-70-х рр. ХХ ст. кордон ФРН-НДР перетворився у зону протистояння двох економічних, політичних та ідеологічних систем. Розвал соціалістичного табору, що мав місце наприкінці 80-х – поч. 90-х років призвів до об’єднання двох Німеччин та перенесення історичної столиці – до м. Берлін (3 жовтня 1990 р.). Проте процес консолідації німецького суспільства виявився досить складним. За різними даними на системну трансформацію Східної Німеччини було витрачено тільки у перші роки об’єднання понад 500 млрд. німецьких марок (близько 250 млрд. євро), однак навіть і зараз більшість земель колишньої НДР (за виключенням Берліну) відносять до депресивних, а відтак вони мають право на отримання системної допомоги як національних фінансових джерел, так і зі структурних фондів Європейського Союзу...

  

083 – Основні фонди підприємства: матеріальний склад, роль у виробничому процесі

ЗМІСТ

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

І. Основні фонди підприємства: матеріальний склад, роль у виробничому процесі, види оцінки

ІІ. Функції, методи та види управління підприємством

ІІІ. Кошторис затрат на виробництво. Калькуляція собівартості продукції

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Задача № 1

Задача № 2

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

І. Основні фонди підприємства: матеріальний склад, роль у виробничому процесі, види оцінки

        Основні фонди – це сукупність матеріальних коштів, які формує і отримує підприємство з метою використання їх в процесі виробництва або постачання виробів, надання послуг, здавання в оренду іншим юридичним особам, здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін використання яких більше одного року або операційного циклу, якщо останній довший за рік.

      Для забезпечення своєї діяльності кожне підприємство повинно мати в наявності не сукупність основних фондів, а таку їх кількість і в такому складі, як цього вимагає організація процесу виробництва. Основні фонди підприємства періодично оновлюються, поповнюються і вибувають із експлуатації. В загальному вигляді склад основних засобів підприємства подано на рисинку.

     Основні фонди підприємства включають виробничі й невиробничі основні фонди. Виробничі основні фонди є частиною основних засобів, яка бере участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому натуральну форму. Вартість основних виробничих засобів переноситься на вироблений продукт поступово, частинами, у міру використання. Поновлюються основні виробничі засоби через капітальні інвестиції....

 

084 – Оцінка ризику

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ РИЗИКУ

1.1 Оцінка ризику: рівень ризику і ризик часу

1.2 Методи оцінки економічного ризику

РОЗДІЛ 2  СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ  РИЗИКУ

2.1 Експертний метод оцінки ризику

2.2 Статистичний метод оцінки ризику

2.3 Нормативний метод оцінки ризику 

2.4 Рейтинговий метод оцінки ризику

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

        Ризик – це складне, багатогранне і неосяжне явище. В найбільш широкому розумінні ризиком називають невизначеність у відношенні здійснення тієї чи іншої події в майбутньому. Як свідчать сучасні дослідження і спостереження, проблема ризику набуває дедалі більшого суспільного значення, оскільки ризик сприймається вже на рівні образотворчих чинників сучасного і особливо майбутнього суспільства.

      Фінансовий ризик за своєю природою передбачає невизначеність, тому його оцінка не може бути ідеальною. Будь-який метод оцінки ризику має на меті максимальне наближення до реального результату, але не дає змоги зовсім уникнути помилок.

     Одне з перших трактувань підходу до виміру ризику запропонував Мільтон Фрідмен. Він розглядав проблему розрахунку (оцінки) рівня ризику крізь призму теорії корисності. Фрідмен зазначав, що в умовах спадної корисності і наявності ризику звичайні принципи максимизації не можуть бути використані, оскільки необхідна певна податкова плата у вигляді компенсації за фактор ризику. Рішення, пов’язані з ризиком Фрідмен класифікував так:

-         невеликий ризик, пов’язаний із заздалегідь відомим результатом;

-         помірний ризик без великих доходів і витрат;

-         великий ризик, пов’язаний із великими доходами або збитками...

 

085 – Поняття монополії та монопольного стану

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                         

1. ПОНЯТТЯ МОНОПОЛІЇ ТА МОНОПОЛЬНОГО СТАНУ                

2. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ МОНОПОЛІЗАЦІЇ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА                                                         

3. СПОСОБИ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ РИНКУ І МОНОПОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ                                                           

ВИСНОВОК                                                                                               

ЛІТЕРАТУРА                                                                                             

ВСТУП

     Проблеми монополізації господарського життя, конкуренція на товарних ринках привертають сьогодні пильну увагу не тільки фахівців, але і широких верств населення.              

      З початку 90-х років ці проблеми гостро стали перед Україною: без вживання твердих і послідовних заходів проти монополізму не можна сподіватися на успіх економічної реформи і перехід до повної ринкової економіки. Успіх економічних перетворень неабиякою мірою залежить від зваженої, вивіреної системи регулювання державою монопольних процесів і конкурентних відносин. В нашій країні, промисловості якої в спадок від командно-адміністративної системи колишнього СРСР дістався цілий комплекс гігантів-монополістів, особливо важливої стає проблема демонополізації економіки і недопущення посилення ролі вже діючих на ринку монополій.

       В Україні процес створення державного контролю по недопущенню несумлінної конкуренції фактично почався з нуля, оскільки присутня  ще зовсім недавно в управлінні економікою командно-адміністративна система по своїй суті виключала наявність вільної конкуренції в господарській діяльності.     Тому на даному етапі величезне значення має  удосконалення законодавчої бази з приводу регулювання монополістичних процесів і конкуренції.             

        В даній роботі ми постараємося розглянути основні причини виникнення монополій; особливості сучасної монополізації економіки; діюче на Україні антимонопольне законодавство і перспективи його удосконалення, а також антимонопольну практику  країн з розвинутою ринковою економікою, досвід якої є цікавим і для України....

 

086 – Роль менеджменту для успішного бізнесу

ЗМІСТ

1. РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ УСПІШНОГО БІЗНЕСУ

2. МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА

3. ПІДГОТУЙТЕ СХЕМУ СТРУКТУРИ СТРАТЕГЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ЛІТЕРАТУРА

1. РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ УСПІШНОГО БІЗНЕСУ

         Всі організації мають деякі загальні характеристики, в т. ч. необхідність управління. Тому не дивно, що управлінська робота також має багато загальних характеристик. Хоча організації, сфери і відповідальність можуть розрізнятися, роботи керівників різних рівнів мають багато спільного.
     Торкаючись змісту роботи менеджера можна знайти одну спільну рису управлінської роботи: ролі керівника. Роль, за визначенням Мінцберга “...це набір певних правил поведінки, які відповідають конкретній установі або конкретній посаді”. Саме так, як герої у виставі мають свої ролі, що змушують їх поводитися таким чином, так і менеджери обіймають певні посади як керівники певних організаційних підрозділів, і саме це визначає їх службову поведінку. Особистість може впливати на характер виконання ролі, але не на її зміст. У своїх роботах Мінцберг виділяє 10 ролей, які, на його думку, приймають на себе керівники в різні періоди. Він класифікує їх в рамках трьох великих категорій: міжособові ролі, інформаційні та ролі щодо прийняття рішень. Ролі не можуть бути незалежні одна від одної, навпаки, вони взаємозалежні і взаємодіють для створення єдиного цілого.

      Міжособові ролі випливають із повноважень і статусу керівника в організації і охоплюють сферу його взаємодії з людьми. Ці міжособові ролі можуть зробити керівника пунктом зосередження інформації, що дає йому можливість і одночасно змушує його відігравати інформаційну роль і діяти як центр обробки інформації. Беручи на себе міжособову інформаційну роль, керівник здатний виконувати ролі, пов'язані з прийняттям рішень: розподіл ресурсів, ведення переговорів від імені організації та інші. Всі ці 10 ролей, взяті разом, визначають обсяг і зміст роботи менеджера, незалежно від характеру конкретної організації. Що це за ролі?..

 

087 – Сутність та цілі міжнародної економічної інтеграції

ЗМІСТ

ВСТУП

1. СУТНІСТЬ ТА ЦІЛІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

2. ФОРМИ ТА ЕТАПИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

3. ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВСТУПУ КРАЇН ДО ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ

ВИСНОВКИ

СПОСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

          Одним із найважливіших чинників розвитку людської цивілізації, безумовно, виявилася інтеграція. Вже за одне це вона гідна детального вивчення. Термін “інтеграція” походить з латині, де integratio означає з'єднання окремих частин у загальне, ціле, єдине. Одним із видів інтеграції є економічна інтеграція. Вона – найвищий ступінь розвитку міжнародних економічних відношень.

          Метою проведення курсової роботи було – дослідження всіх принципів світової економічної інтеграції, та вивчення міжнародного досвіду інтеграційних об’єднань, з метою навчитись використовувати цей зарубіжний досвід для інтеграції України у світове господарство, та визначення основних векторів економічної інтеграції України.

         Процес економічної інтеграції відбувається тоді, коли дві (або більше) країни об'єднуються разом для створення ширшого економічного простору з метою:

  • забезпечення кращих умов торгівлі;
  • збільшення розмірів ринку, використання ефекту масштабу виробництва (для країн з малою ємністю національного ринку);
  • розширення торгівлі паралельно з поліпшенням інфраструктури;
  • поширення передових технологій;
  • стимулювання конкуренції.

 

088 – Сутність функціонально-вартісного аналізу

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                                              

1. СУТНІСТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ                      

2. КИМ І ЯК ПРОВОДИТЬСЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ НА ПІДПРИЄМСТВІ                                                                      

3. ФОРМИ І ПРОЦЕДУРИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

        Функціонально-вартісний аналіз - це метод комплексного системного дослідження функцій об'єктів, направлений на забезпечення суспільно необхідних споживчих властивостей об'єктів і мінімальних витрат на їх виявлення на всіх етапах життєвого циклу цих об'єктів.

        ФВА системи управління підприємством - метод техніко-економічного дослідження функцій, направлений на пошук шляхів вдосконалення і резервів зниження витрат на управління на основі вибору економічних і ефективних способів здійснення функцій управління з метою підвищення ефективності виробництва і якості продукції.

         ФВА системи управління підприємством будується на наступних принципах:

• системного підходу;

• функціонального підходу;

• на принципі відповідності міри значущості функцій витратам і рівню якості їх реалізації;

• на принципі колективної творчості.

         Цілями ФВА системи управління підприємством або окремою його складовою частиною є:

• скорочення витрат на здійснення функцій управління при збереженні або підвищенні рівня їх якості;

• підвищення ефективності роботи апарату управління підприємством для досягнення найкращих виробничих результатів...


Интернет реклама


Интернет реклама
Создать бесплатный сайт с uCoz