Менеджмент

054 - Еволюція розвитку менеджмента

055 - Прийняття та класифікація управлінських рішень

056 - Организационная структура управления промышленного предприятия шахта "Н.И Сташкова"

057 - организационная стуктура управления Ремонтно-механического завода

059 - Організаційна структура промислового підприємства шахта "Ювілейна"

  Короткий зміст робіт:

054 - Еволюція розвитку менеджмента

ЗМІСТ

1. ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТА                                                          

2. УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ РІШЕНЬ                        

3. ОСНОВНІ РЕСУРСИ ОРГАНІЗАЦІЇ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЇЇ ЦІЛЕЙ                                                           

ЛІТЕРАТУРА                                                                                        

 1. ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТА

       Незважаючи на давню історію практики менеджменту, він як наукова дисципліна сформувався у відповідь на виклик автоматизації виробництва і став визнаним і широко розповсюдженим тільки на початку минулого століття. У 1911 році Ф. У. Тейлор опублікував свою працю "Принципи наукового управління", яка вважається початком визнання управління наукою і самостійною галуззю дослідження.

       Еволюція менеджменту як наукової дисципліни представляє собою ряд етапів, які часто співпадали:

     - етап розвитку науки про управління людьми в процесі виробництва - школа наукового управління (1885 - 1929 pp.), школа "фордизму" (1899 - 1945 pp.), класична або адміністративна школа (1920 - 1950 pp.). Він базувався на підвищенні ефективності організації на засадах удосконалення виробничих процесів та операцій;

       - етап формування управлінських механізмів на засадах розвитку людських стосунків - школа психології та людських відносин (1939-1950 pp.), школа поведінкових наук (1950 р. - наш час). Етап пов'язаний із визнанням людини пріоритетним фактором виробничо-господарської діяльності;

        - етап побудови систем управління, орієнтованих на ринок (з другої половини минулого століття) — пов'язаний із виникненням на підприємствах проблем перевиробництва, що викликані незабезпеченим попитом;

        - етап активного застосування кількісних (економіко-математичних) методів як важливих напрямів формалізації методів менеджменту і трансформації їх в управлінські рішення - школа науки управління (1950 р. - наш час). Етап пов'язаний із широким застосуванням в менеджменті математики;

      - етап формування системних (з кінця 50-х років) та ситуаційних (з 60-х років минулого століття) підходів - пов'язаний з розглядом організації як системи, діяльність якої постійно залежить від змінного набору обставин;

       - етап комп'ютеризації управлінських процесів (з 1980-х pp.) - пов'язаний із розвитком інформаційних та комп'ютерних технологій.

       При цьому були сформовані системи менеджменту на основі екстраполяції, передбачення змін, гнучких екстрених рішень. Варто зазначити, що за цей період розподіл ресурсів у суспільстві трансформувався від чисто ринкового до регульованого (державою) ринкового методу.

      На сьогодні існує багато визначень менеджменту. Наприклад, за прецесійним підходом менеджмент трактується як процес планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання, необхідним для формування і досягнення цілей організації…

 

055 - Прийняття та класифікація управлінських рішень

ЗМІСТ

 ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ, МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

РОЗДІЛ 2 СПОСОБИ ОБГРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

РОЗДІЛ 3 СПОСОБИ УХВАЛЕННЯ ТА МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

     Кожний з нас щодня зіштовхується з необхідністю прийняття найрізноманітніших рішень. Можна сказати, що все наше життя визначається наслідками прийнятих нами й іншими людьми рішень.        

       З власного досвіду кожний знає, як «дорого» часом обходяться непродумані рішення. Уже відчуваючи несприятливі їхні наслідки, ми усвідомлюємо, що багатьох важливих моментів не врахували, а інші моменти чи недооцінили переоцінили. З іншого боку, случається, що не менша шкода наносить зайво довге обмірковування, відтягування прийняття рішень. Буває і так, що гарне рішення приходить до нас без довгих роздумів, «по раптовому осяянню», інтуїтивно.

       Очевидно, що розуміння природи і правильна організація процесу прийняття рішень дозволяє підвищити їх «коефіцієнт корисної дії». Це особливо важливо для рішень, прийнятих у керуванні. Адже управлінське рішення, прийняте і реалізоване керівником (менеджером), приводить до визначених наслідків не тільки для нього особисто. У залежності від рівня керування, ці наслідки відчувають на собі окремі працівники, організації, а буває — і суспільство в цілому. Відповідальність же за наслідки прийнятого рішення (у всякому разі, моральну) завжди несе керівник.

      Ухвалення рішення є ключовим моментом у науці і практиці керування. Результати реалізації прийнятих управлінських рішень служать найбільш об'єктивною оцінкою мистецтва керівника. Для нього результати, що особисто досягаються — джерело задоволеності (чи незадоволеності!) своєю працею.

       У відомому змісті можна сказати, що визначень управлінського рішення існує стільки ж, скільки фахівців в області керування. У цій гамі маються визначення з різним ступенем повноти — від найбільш короткого: «Рішення —це вибір альтернативи» до такого: «Рішення в процесі керування являє собою комплексний розумовий, емоційно-психологічний і організаційно-правовий акт, виконуваний керівником у межах своїх повноважень».

      А саме, рішення - центральний момент усього процесу керування. Можна сказати, що суттю професії менеджера є прийняття рішень.

       У широкому змісті це поняття включає і підготовку рішення (планування), у вузькому змісті це вибір альтернативи. У рамках перспективного планування приймаються основні рішення (що робити?), потім у процесі поточного....

 

056 - Организационная структура управления промышленного предприятия шахта "Н.И Сташкова"

СОДЕРЖАНИЕ

1 ТИП ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ШАХТЫ “ИМЕНИ “Н.И. СТАШКОВА”.

2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

ЛІТЕРАТУРА

1 ТИП ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ШАХТЫ “ИМЕНИ “Н.И. СТАШКОВА”

       Существуют разные трактования термина «организации»:

-         это деятельность по упорядочению элементов какого-нибудь объекта управления в времени и просторные;

-         это объект (коллектив людей) с упорядоченной внутренней структурой.

       В организационных системах существуют разнообразные связи (физические, экономические, психологические, правовые) и взаимоотношения персонала. Изучают организацию много научных дисциплин: теория организации, теория управления, психология, антропология, экономические, юридические науки, информатика.

      Соответственно системному подходу организации – это складни и открытые социотехнические системы (система – некоторая целостность, которая состоит из взаимозависимых частей, любая с который вносит свой взнос в характеристику целого).

      Организации являются сложными, так как состоят из подсистем, элементов (например, техническая служба; отдел маркетинга, сбыта и материально-технического снабжения и другие равные управления) или внутренних факторов, к которым относятся цели, задачи, структура, технология, люди; открытыми, поскольку есть частями еще большей системы – внешней среды и находится под воздействием ее факторов: прямых (поставщики, потребители, законы и государственные органы, трудовые ресурсы и так далее) и косвенные (состояние экономики, политическая обстановка, социокультурные факторы, научно-технический прогресс, события в других странах и другое); социотехническими, так как в них люди (социальный компонент) взаимодействуют с техникой. [3]

        Рассмотрим три основных типа административного аппарата шахты: консультативный, обслуживающий и личный. Консультативный аппарат создается на временной или постоянной основе, если линейный менеджер сталкивается с проблемой, которая требует специальной квалификации. Наибольшее часто консультативный аппарат используется в областях: права – юрист консультант; обучение и повышение квалификации, а также работа с кадрами – отдел кадров и специальной работы; и другие. На данном предприятии это постоянный аппарат.

       Обслуживающий аппарат создается на постоянной основе и формируется из следующих отделов и служб: отдел маркетинга, сбыта и материально-технического снабжения; отдел бухгалтерского учета; отдел экономики планирование и ценообразование и так далее...

 

057 - Организационная стуктура управления Ремонтно-механического завода

СОДЕРЖАНИЕ

 1 СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА.

2 ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИЯ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ ДАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

ЛИТЕРАТАРА

1 СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

       Под организационной структурой управления организацией необходимо понимать совокупность управленческих звеньев, расположенных в строгой соподчиненности и обеспечение взаимосвязи между управляющей и управляемой системами.

         Внутренним выражением структурного построения управления организацией есть состав, соотношение, расположение и взаимосвязь отдельных подсистем организации. Она направлена, прежде всего, на установление четких взаимосвязей между отдельными подразделениями организации, распределение между ними полномочий и ответственности.

       В структуре управления организацией выделяются следующие элементы: цепи (отделы), равные (ступени) управление и связи – горизонтальные и вертикальные.

       К звеньям управления относятся структурные подразделы – «отдел кадров», «отдел планово-экономический», «отдел работы и заработной платы», и другие, а также отдельные специалисты, которые имеют соответствующие полномочия в управлении. В основе образования цепи управления лежит выполнение отделом определенной функции управления и между ними связь горизонтального характера. [4]

        Под уровнем управления понимается совокупность звеньев управление, которое занимают определенную ступень в системе управления организацией. Ступени управления находятся в вертикальной зависимости и подчиняются друг другу по иерархии: директор принимает решение, которое конкретизируются и приходятся к нижестоящим должностным лицам – главному инженеру или заместителю директора по снабжению, сбыта и транспорта.

         Организационные структуры управления есть разными по формам, в основе которых лежат разные признаки, а в особенности размеры производственно-коммерческой деятельности организации, производственный профиль, степень финансово-экономической самостоятельности, централизация (децентрализация) управление и другое.

         Поэтому для обоснованного планирования численности руководителей, специалистов, рабочих и служащих, а также постоянного совершенствования организационной структуры управления, необходимо довольно глубоко разбираться в особенностях построения и функционирование организационных структур.   [2]

         Першотравенский Ремонтно-механический завод (РМЗ), здался эксплуатацию в 1968 году и сначала назывался ВАТТ ПО “Павлоградуголь”. Он находится в 2-х км от города Першотравенска. Першотравенский РМЗ является единственным предприятием ВАТТ ПО “Павлоградугля”, который производит капитальный ремонт горно-шахтного оснащения, а также производит запчасти к горно-шахтному оборудованию и арочную крепь для 12 шахт объединения, в том числе имеется производство сварочных металлоконструкций для нестандартного и индивидуального оборудования….

 

058 - Організаційна структура промислового підприємства шахта "Степова"

ЗМІСТ

1 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ШАХТИ “СТЕПОВА” І ПРИНЦИПИ ЇЇ ПОБУДОВИ

2 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ І ОБОВ’ЯЗКИ

ЛІТЕРАТУРА

1 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ШАХТИ “СТЕПОВА” І ПРИНЦИПИ ЇЇ ПОБУДОВА

     Організаційна структура – упорядкована сукупність стійко взаємопов’язаних елементів, які забезпечують функціонування і розвиток організації як єдиного цілого.

        Організаційна структура управління відіграє об’єднувальну роль щодо виробничої структури (групування конкретних завдань у межах виробничих підрозділів – цехів, дільниць, які між собою пов’язані єдиним технологічним ланцюгом) і структури апарату управління (розподіл влади і відповідальності між управлінськими працівниками). Організаційна структура передусім визначається функціями персоналу організації. Так як масштаби діяльності організації (шахти) великі, то працівників, які виконують роботу в межах однієї функції, об’єднали у спеціалізовані відділи (наприклад, планово-економічний відділ). Від вибору функцій залежить успішність діяльності шахти “Степова”.

        Особливість організаційної структури управління полягає в тому, що в її межах відбувається групування завдань управління і розподіл повноважень за підрозділами, а не окремими посадовими особами, тобто розподіляються повноваження, а не влада. [1]

       У межах організаційної структури відбувається взаємодія організації із зовнішнім середовищем, тому вона має бути гнучкою, здатною до постійних змін.

      Організаційна структура характеризує будову організації (шахти), просторово-часове розташування її складових, взаємозв’язків між ними і тісно пов’язана з цілями, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом повноважень між ними. Від її ефективності залежить успішне функціонування організації.

         На ефективність організаційної структури впливають:

- існуючі взаємозв’язки, що виникають між людьми у процесі виконання ними роботи, що знаходить відображення у схемах організаційних структур і посадових обов’язків;

- філософія та політика керівництва і методи його впливу на поведінку людей;

- повноваження і функції працівників організації на різних рівнях управління.

         Побудова організаційної структури повинна характеризувати, такі певні принципи:

1) структура управління має насамперед відображати цілі та завдання організації, а значить, бути підпорядкованою виробництву та його потребам;

2) форма структури передбачає оптимальний розподіл праці між органами управління та окремими працівниками, який забезпечує творчий характер роботи, нормальне навантаження та необхідний рівень спеціалізації;

3) структура управління ґрунтується на визначенні повноважень і відповідальності кожного працівника та органу управління з у системах вертикальних і горизонтальних зв’язків між ними;

4) обов’язкове підтримування відповідності між функціями та обов’язками, з одного боку, і повноваженнями та відповідальності – з іншого;

5) структура управління має бути адекватною соціально-культурному середовищу організації, яке істотно впливає на рішення щодо централізації та децентралізації, розподілу повноважень і відповідності, рівня самостійності та масштабів контролю менеджерів...

 

059 - Організаційна структура промислового підприємства шахта "Ювілейна"

ЗМІСТ

1 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ШАХТИ “ЮВІЛЕЙНОЇ”

2 ФУНКЦІЇ, ЩО ВИКОНУЄ АПАРАТ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СТРУКТУРІ

ЛІТЕРАТУРА

1 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ШАХТИ “ЮВІЛЕЙНА”

     Організаційна структура – упорядкована сукупність стійко взаємопов’язаних елементів, які забезпечують функціонування і розвиток організації як єдиного цілого.

      Організаційна структура управління відіграє об’єднувальну роль щодо виробничої структури і структури апарату управління (розподіл влади і відповідальності між управлінськими працівниками). Організаційна структура передусім визначається функціями персоналу організації. Так як масштаби діяльності організації (шахти) великі, то працівників, які виконують роботу в межах однієї функції, об’єднали у спеціалізовані відділи.

       Особливість організаційної структури управління полягає в тому, що в її межах відбувається групування завдань управління і розподіл повноважень за підрозділами, а не окремими посадовими особами, тобто розподіляються повноваження, а не влада. [2]

      У межах організаційної структури відбувається взаємодія організації із зовнішнім середовищем, тому вона має бути гнучкою, здатною до постійних змін.

      Організаційна структура характеризує будову організації (шахти), просторово-часове розташування її складових, взаємозв’язків між ними і тісно пов’язана з цілями, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом повноважень між ними.

         На даному підприємстві шахта «Ювілейна» діє лінійно-функціональний тип організаційної структури управління (рис. 1.1). Сутність її полягає в тім, що лінійний персонал підприємства (директор, заступники, начальники цехів і інші) мають у своєму підпорядкуванні ряд функціональних органів, кожний з який по своїй функції, на основі збору й обробки інформації, розробляє проект рішення відповідної задачі, що після твердження лінійним керівником є обов'язковим для відповідного виконавця. Отже, функціональні органи не віддають команд виконавцям.

      Апарат управління по вертикалі поділяється на ступіні, що відбивають послідовність підпорядкування одних підрозділів підприємства іншим. Вища ступінь управління на підприємстві – шахтоуправління, нижча – виробнича бригада.

         Організаційна структура шахти “Ювілейна” має свої переваги:

1) більш глибока підготовка рішень і планів, зв'язаних зі спеціалізацією працівників;

2) звільнення головного лінійного менеджера від глибокого аналізу проблем;

3) можливість залучення консультантів і експертів;

4) високий професіональний рівень підготовки рішень, швидкі комунікації, менше навантаження на вище керівництво, професіональні спеціалізація керівників.

        А також недоліки:

1) відсутність тісних взаємозв'язків і взаємодії на горизонтальному рівні між виробничими відділеннями;

2) недостатньо чітка відповідальність, тому що тієї хто розробляє нові  рішення, як правило, у його реалізації не участує;

3) надмірно розвита система взаємодії по вертикалі, а саме: підпорядкування по ієрархії керування, тобто тенденція до надмірної централізації;

4) складність підготовки і погодження рішень, відсутність єдиного керівництва, дублювання розпоряджень і комунікацій, невисокий ступінь контролю...

 Для замовлень

        Телефон       +380665144615 

         е-mail          KursovieotMarinu@yandex.ua


Интернет реклама


Интернет реклама
Создать бесплатный сайт с uCoz