Економіка підприємства 2

012 – Аналіз формування собівартості продукції на підприємстві

013 – Аналіз використання виробничих потужностей на промисловому підприємстві

014 – Аналіз використання основних фондів підприємства

015 – Аналіз ефективності використання оборотних засобів підприємства

016 – Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві

Короткий зміст робіт:

012 – Аналіз формування собівартості продукції на підприємстві

 ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                             

РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ І АНАЛІЗ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА.

1.1.           Собівартість як комплексний економічний показник діяльності підприємства

1.2. Складання кошторису витрат на виробництво продукції

1.3.   Методика аналізу витрат і калькування собівартості

РОЗДІЛ 2 СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ФІНАНСОВИЙ ПОКАЗНИК НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1.   Техніко-економічна система підприємства

2.2. Фінансовий показник всієї діяльності підприємства

РОЗДІЛ 3 ОБГРУНТУВАННЯ І ВИБІР СТРАТЕГІЇ ЗНИЖЕННЯ собівартості  продукції на підприємстві

ВИСНОВОК                               

ЛІТЕРАТУРА                                    

ДОДАТОК

 ВСТУП

 Зростання собівартості продукції підприємств відбувається у всіх галузях. Витрати залежать не тільки від діяльності підприємств, але і від економічної політики держави. В Указі Президента України говориться про необхідність здійснення організаційно-економічних мір на всіх рівнях і посилення державного впливу на порядок формування валових витрат і собівартості продукції підприємств, забезпечення збільшення частки оплати праці при одночасному зменшенні матеріальних витрат на електроенергію, паливо, сировину, напівфабрикати та ін. Усе це поки на сьогоднішній день на практиці виконується в малому об’ємі з великими ускладненнями.

Головними причинами росту собівартості продукції і збитковості виробництва є:

-         непередбачені коливання цін;

-         прагнення підтримати статус підприємства;

-         випуск нової тимчасово-збиткової продукції;

-         підтримка своїх традиційних партнерів;

-         завоювання нових ринків збуту;

-         технічні складності зміни асортименту;

-         вимоги державних органів;

-         прагнення утримати свою частку на ринку;

-         підвищення питомої ваги заробітної плати в структурі витрат в умовах лібералізації цін і соціальної напруженості.

-         одночасно підвищуються відрахування на соціальне і медичне страхування, пенсійне забезпечення, у фонд зайнятості населення.

Усе це в наслідку обумовлює черговий виток інфляції. Тому метою дослідження даної роботи є аналіз формування собівартості продукції на підприємстві.

Матеріалами для аналізу собівартості є дані річної звітності – форма №10 – П «Звіт про собівартість видобутку вугілля» (Додаток А), а також інші матеріали (розрахункові відомості, рапорти, відомості розрахунку амортизаційних відрахувань і інше)....

 

013 – Аналіз використання виробничих потужностей на промисловому підприємстві

ЗМІСТ

ВСТУП                                 

РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУЩНОСТЬ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ, ЯК ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ     

1.1.           Поняття виробничої потужності і її роль у виробничої програми   

1.2.           Методики і принципи розрахунку показників ефективності використання виробничих потужностей

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Техніко-економічні показники підприємства

2.2. Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю підприємства

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Оптимальний обсяг випуску продукції

ВИСНОВОК                        

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                 

ВСТУП

 Найважливіший розділ плану розвитку підприємства – виробнича програма, чи план виробництва продукції. Показники виробничої програми: темп зростання виробництва товарної (валовий) продукції, виробництво найважливіших видів продукції в натуральному вираженні (із указівкою «у тому числі продукції для експорту»), включаючи показник якості продукції.

Завдання по виробництву продукції в натуральному вираженні встановлюються в одиницях виміру, що враховують особливості споживання окремих видів виробів. Такими одиницями можуть бути тонни, метри, кіловат-години, штуки, комплекти і т.д. У всіх випадках одиниця виміру повинна відбивати специфіку виробництва і споживання різних видів продукції, стимулювати виробництво найбільш ефективних і високоякісних виробів і сприяти використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

В умовах ринкової економіки формування підприємствами виробничих програм здійснюється на основі прямих договорів між виробниками і споживачами продукції, що враховують реальні потреби в ній, у тому числі і на державні нестатки, а також виробничі і ресурсні можливості їхнього задоволення.

Виробнича програма залежить від рівня використання виробничих потужностей, які у свою чергу впливають на усі кінцеві результати діяльності підприємства. На сьогоднішній момент в Україні рівень використання виробничих потужностей підприємств у більшості галузей економіки, і насамперед у промисловості, складає менш чим 50%, а проектні потужності, як правило, вчасно (у нормативний термін) не освоюються.

Низький рівень попиту на продукцію і великі виробничі потужності підприємства створюють неоднозначне положення, що змушує зробити аналіз використання виробничої потужності підприємства, виявити резерви її більш повного завантаження. А також зробити оптимізацію використання виробничого устаткування і планування планів виробництва продукції.

Розглянуто проблему планування виробничих потужностей для більш повного їхнього використання на прикладі шахти “Ювілейна” на основі максимізації випуску продукції.....

 

014 – Аналіз використання основних фондів підприємства

ЗМІСТ

ВСТУП               

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Склад та сутність планування основних фондів підприємства                     

1.2. Методика оцінки ефективності використання основних фондів                    

РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА              

2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства

2.2. Оцінка та аналіз основних виробничих фондів            

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства            

ВИСНОВКИ      

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ              

ВСТУП

Мета дослідження даної роботи планування основних фондів підприємства.

Для досягнення цієї мети в роботі:

-         проводитися планування основних виробничих фондів підприємства;

-         просліджується динаміка і дається оцінка показників основних фондів підприємства;

-         аналіз ефективності використання основних фондів досліджувального підприємства.

Структура основних виробничих фондів є різною в різних галузях промисловості, народного господарства. Наприклад, у промисловості України частка будівель у загальній вартості основних виробничих фондів найвища в легкій та харчовій промисловості (близько 44%); споруд - у паливній промисловості (17%); передавальних пристроїв - в електроенергетиці (32%); устаткування та робочих машин - на підприємствах машинобудівного комплексу (45%).

Основними факторами, які впливають на структуру основних виробничих фондів підприємств, є: рівень автоматизації і механізації, рівень спеціалізації і кооперування, кліматичні та географічні умови розміщення підприємств. Кожний фактор по-різному впливає на структуру виробничих засобів. Поліпшити структуру основних виробничих фондів можна за рахунок: оновлення та модернізації устаткування, ефективнішого використання виробничих приміщень установленням додаткового устаткування на вільній площі; ліквідації зайвого й малоефективного устаткування.

Безпосередньою задачею аналізу є виявлення резервів підвищення ефективності використання основних фондів підприємства за рахунок раціоналізації виробничої потужності, пошуку шляхів її мобілізації.

Різні сторони функціонування підприємства зацікавленні в виробництві якісної продукції, що можливе в результаті поєднання і взаємодії в процесі виробництва основних виробничих засобів і праці людини....

  

015 – Аналіз ефективності використання оборотних засобів підприємства

ЗМІСТ

ВСТУП                      

РОЗДІЛ 1 ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ                                                                                   

1.1. Наявність власних оборотних засобів підприємства     

1.2. Залучення різних джерел при формуванні оборотних засобів

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА                                                                                                        

2.1        Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства

2.2        Аналіз використання оборотних засобів підприємства

2.3        Аналіз оборотних коштів за рівнем ліквідності та ризиком вкладення   

РОЗДІЛ 3  ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

ВИСНОВКИ                                                                                                                                             

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ

Додаток А. Баланс підприємства за формою №1 за 2007 р.

Додаток Б. Звіт про фінансові результати за формою №2 за 2007 р.

Додаток В. Баланс підприємства за формою №1 за 2008 р.

Додаток Г. Звіт про фінансові результати за формою №2 за 2008 р.

Додаток Д. Баланс підприємства за формою №1 за 2009 р.

Додаток Е. Звіт про фінансові результати за формою №2 за 2009 р.                                                                                           

 ВСТУП

Проведення аналізу і формування фінансової політики щодо управління оборотним капіталом повинно полягати не тільки у визначенні обсягів для шкіряного вигляду оборотних активів, а також і у тому, як ці оборотні активи будуть фінансуватися.

Внутрішній аналіз оборотного капіталу є відправним пунктом для фінансового планування та прогнозування фінансових потреб підприємства, а також ефективною інформативною базою для визначення майбутніх дій по формуванню і використанню фінансових ресурсів. Такий аналіз слугує пошуку найбільш вигідних комбінацій між прогнозованими змінними витратами на одиницю продукції, у які включаються елементи оборотного капіталу, постійними витратами,  ціною та обсягами продажів. На основі аналізу можна спрогнозувати політику організації окремих елементів оборотного капіталу та виявити резерви і визначити обсяги додаткового фінансування.

Актуальність і важливість питань управління оборотним капіталом і велике значення цього процесу для фінансово-господарської діяльності підприємств в сучасних ринкових умовах господарювання обумовили вибір теми, мету і послідовність наукового дослідження.

Мета дипломної роботи полягає в здійсненні економіко-теоретичного аналізу сутності оборотного капіталу підприємства, виявленні внутрішніх резервів підвищення ефективності цього процесу та розробці пропозицій щодо оптимізації формування оборотних активів підприємства та поліпшення їх використання.        

Відповідно до цієї мети в ході дослідження вирішувалися такі завдання:    

1) з’ясувати економічну сутність та класифікацію оборотних активів підприємства;

2) дослідити принципи та основні джерела формування оборотних засобів підприємства;

3) вивчити прийоми та методи фінансового аналізу оборотного капіталу підприємств з урахуванням впливу його обсягів і структури на фінансовий стан підприємства;

4) проаналізувати оборотний капітал в розрізі окремих оборотних активів та в порівнянні з поточними зобов’язаннями підприємства – об’єкту дослідження, виявити на основі результатів аналізу тенденції у зміні основних показників стану та використання оборотного капіталу підприємства....       

 

016 – Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві

                                                                        ЗМІСТ

ВСТУП                         

РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА                                    

1.1.           Сутність та склад основних засобів підприємства

1.2.           Методика оцінки використання основних фондів

РОЗДІЛ 2 ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Характеристика господарсько-фінансового стану підприємства

2.2. Оцінка основних фондів підприємства

2.3. Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства

РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА

ВИСНОВКИ                

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    

ДОДАТКИ

Додаток А. Баланс підприємства за формою № 1 за 2006 р.

Додаток Б. Баланс підприємства за формою № 1 за 2007 р.

Додаток В. Баланс підприємства за формою № 1 за 2008 р.

ВСТУП

Життєдіяльність будь-якого підприємства, незалежно від видів його діяльності і форм власності, в умовах ринку визначається його здатністю випускати якісну продукції за рахунок модернізації та оновлення основних засобів. При цьому аналіз використання основних засобів займає провідне місце в системі комплексного економічного аналізу, оскільки за ним оцінюється конкурентоспроможність підприємства на ринку.

Показники використання основних засобів характеризують ефективність господарювання підприємства. Найважливішим серед них виявляється показник фондовіддачі, яка в умовах переходу до ринкової економіки є найбільшим елементом економічного розвитку підприємства. Ріст фондовіддачі будує господарську базу для, розширеного виробництва, рішення проблем соціального і матеріального характеру. За рахунок фондовіддачі збільшується обсяги продукції.

Мета аналізу використання основних засобів досліджувального підприємства – визначити повноту та якість їх використання, оцінку динаміки абсолютних і відносних показників, з’ясувати спрямованість, ступінь і частку впливу окремих факторів на зміну коефіцієнтів фондовіддачі, оновлення виявити та оцінити можливі резерви їх підвищення.

 Безпосередньою задачею аналізу є виявлення резервів підвищення ефективності використання основних фондів підприємства за рахунок раціоналізації виробничої потужності, пошуку шляхів її мобілізації.

Різні сторони функціонування підприємства зацікавленні в виробництві якісної продукції, що можливе в результаті поєднання і взаємодії в процесі виробництва основних виробничих засобів і праці людини. Особливо найбільш важливі показники основних засобів підприємства представлені в формі №1 “Баланс”....

 Для замовлень

        Телефон       +380665144615 

         е-mail             KursovieotMarinu@yandex.ua


Интернет реклама


Интернет реклама
Создать бесплатный сайт с uCoz