Економіка підприємства 1

008 - Звіт створення, реорганізації та ліквідації підприємства

009 - Аналіз руху грошових надходжень на промисловому підприємстві

010 - Аналіз руху грошових коштів вугільнодобувного підприємства

011 - Аналіз фінансових результатів діяльності промислового підприємства

Короткий зміст робіт:

008 - Звіт створення, реорганізації та ліквідації підприємства

 ЗМІСТ 

Вступ

 4

1. Розробка техніко-економічного обґрунтування сфери діяльності підприємства

 7

2. Обґрунтування організаційно-правової форми власності

 12

3. Перелік документів, необхідних для державної реєстрації підприємства

 17

4. Документальне оформлення рішення засновників про створення підприємства

 20

5. Розробка  установчих документів

 23

6. Обґрунтування вибору установи банку і відкриття тимчасового поточного рахунку   

 25

7. Порядок формування статутного капіталу у відповідності з діючим законодавством України

 28

8. Опис процедури реєстрації юридичної особи

 32

9. Становлення підприємства на звіт у Державні органи країни

 35

10. Опис процедури отримання документів дозвільного характеру

 39

11. опис процедур отримання дозволу на виготовлення штампа та печатки підприємства

 42

12. Нотаріальне оформлення особистої картки, її реєстрація в установі банку, відкриття постійного рахунку

 45

13. Відображення господарський операцій, пов’язаних з складанням вступного балансу

 53

14. Створення вступного сальдового бухгалтерського балансу

 55

Висновок

 56

Список літератури

 59

Додатки

 61

 ВСТУП

Домінуюче місце серед суб'єктів господарського права належить такому суб'єктові, як підприємство. Це зумовлено особливими економічними і соціальними функціями підприємства в економічній системі, а саме функціями товаровиробника, який задовольняє суспільні потреби у продукції, роботах та послугах. Тому законодавчий інститут підприємства або господарюючого суб'єкта є центральною частиною системи господарського права України, його правовою основою.

Усі основні закони та інші нормативні акти господарського законодавства приймаються виходячи з економічного та правового становища підприємства.

Підприємство як соціально-економічний і правовий інститут має певну сукупність економічних, організаційних і юридичних ознак, за якими кваліфікується як господарюючий суб'єкт і суб'єкт права. За допомогою цих ознак, систематизованих ст. 1 Закону України "Про підприємства в Україні", уніфіковано визначається правове становище підприємств усіх форм власності і галузей народного господарства...

 

009 - Аналіз руху грошових надходжень на промисловому підприємстві

ЗМІСТ                                                                    

ВСТУП    

РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ  ПІДПРИЄМСТВА  

1.1. Сутність та складові грошових надходжень діяльності підприємства.

1.2. Характеристика методики аналізу грошових надходжень підприємства.                                                                   

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ промислового підприємства       

2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства                                                

2.2. Структура та аналіз руху грошових надходжень підприємства.            

2.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства                                  

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА                                

ВИСНОВКИ                           

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                     

ДОДАТКИ

Додаток А. Баланс підприємства за формою № 1 за 2007 р.

Додаток Б. Звіт про фінансові результати за формою № 2 за 2007 р.

Додаток В. Звіт про рух грошових коштів за формою № 3 за 2007 р.

Додаток Г. Баланс підприємства за формою № 1 за 2008 р.

Додаток Д. Звіт про фінансові результати за формою № 2 за 2008 р.

Додаток Е. Звіт про рух грошових коштів за формою № 3 за 2008 р.

Додаток Є. Таблиця 2.4. Аналіз структури фінансових результатів за 2007 - 2008 рр.

ВСТУП

 Загальний аналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємства не дає відповіді на важливі запитання, пов’язані з управлінням фінансовими ресурсами, зокрема: чи принесла діяльність підприємства достатню кількість готівки для виплати дивідендів; чи зазнало підприємство фінансових втрат і чи достатньо коштів для погашення зобов’язань; куди інвестовано кошти за минулий рік; які види фінансових операцій здійснювались і яка їх результативність (зміна активів і пасивів, ефективність вкладень коштів від реалізації тощо).

Місце аналітичних досліджень в управлінні грошовими потоками можна визначити за етапами цього процесу:

1) забезпечення повного та достовірного обліку грошових потоків підприємства і формування необхідної звітності;

2) аналіз грошових потоків підприємства у попередньому періоді;

3) оптимізація грошових потоків підприємства;

4) планування грошових потоків підприємства в розрізі різних їх видів;

5) забезпечення ефективного контролю грошових потоків підприємства.

Мета аналізу грошових надходжень – визначити повноту та якість їх отримання, оцінку динаміки абсолютних і відносних показників, з’ясувати спрямованість, ступінь і частку впливу окремих факторів на зміну грошового потоку, виявити та оцінити можливі резерви їх зростання.

Для досягнення цієї мети в роботі:

-         проводитися аналіз руху грошових надходжень шахти;

-         просліджується динаміка  доходів від всієї діяльності підприємства;

-         проводиться аналіз і розраховуються коефіцієнти порога рентабельності, валової маржі, операційного важеля і запасу фінансової стійкості промислового підприємства, а саме шахти “Ювілейна”...

 

 010 - Аналіз руху грошових коштів вугільнодобувного підприємства

ЗМІСТ

 ВСТУП

РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА.

1.1. Сутність та складові грошових надходжень діяльності підприємства.

1.2. Характеристика методики аналізу грошових надходжень підприємства.

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства

2.2. Структура та аналіз руху грошових надходжень підприємства

2.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Додаток А. Баланс підприємства за формою № 1 за 2008 р.

Додаток Б. Звіт про фінансові результати за формою № 2 за 2008 р.

Додаток В. Звіт про рух грошових коштів за формою № 3 за 2008 р.

Додаток Г. Баланс підприємства за формою № 1 за 2009 р.

Додаток Д. Звіт про фінансові результати за формою № 2 за 2009 р.

Додаток Е. Звіт про рух грошових коштів за формою № 3 за 2009 р.

Додаток Є. Таблиця 2.4. Аналіз структури фінансових результатів за 2008 - 2009 рр.

 ВСТУП

 Метою дослідження даної роботи є: визначення механізму руху грошових надходжень та аналіз стану підприємства.

Для досягнення цієї мети в роботі:

-         проводитися аналіз руху грошових надходжень шахти;

-         просліджується динаміка  доходів від всієї діяльності підприємства;

-         аналіз собівартості і витрат виробництва вугільної продукції;

-         проводиться аналіз і розраховуються коефіцієнти порога рентабельності, валової маржі, операційного важеля і запасу фінансової стійкості підприємства.

Забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва й обігу, своєчасне виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами господарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою стороною діяльності підприємств.

Різні сторони операційної і фінансової діяльності підприємства отримують грошову оцінку в системі показників руху грошових надходжень, а також і у фінансових результатах....

 

011 - Аналіз фінансових результатів діяльності промислового підприємства

ЗМІСТ

 ВСТУП

РОЗДІЛ 1 методичні аспекти формування прибутку підприємства

1.1  Сутність та механізм формування прибутку підприємства

1.2        Методика аналізу прибутку підприємства

РОЗДІЛ 2  аналіз прибутку шахти “ювілейна”

2.1   Характеристика фінансово-господарської діяльності шахти “Ювілейна”

2.2         Аналіз формування прибутку підприємства

2.3         Оцінка показників прибутковості підприємства

РОЗДІЛ 3 підвищення рентабельності підприємства, його проблеми і шляхи подолання

ВИСНОВКИ                                                                                                               

ЛІТЕРАТУРА                                                                                                          

ДОДАТКИ 

 Додаток А. Звіт про фінансові результати за формою №2 за 2002 р.

Додаток Б. Звіт про фінансові результати за формою №2 за 2003 р.

Додаток В. Звіт про фінансові результати за формою №2 за 2004 р.

 ВСТУП

  Метою дослідження даної роботи є: визначення механізму формування прибутку вугільного підприємства (на прикладі акціонерного товариства шахти “Ювілейна”).

Різні сторони виробничої і фінансової діяльності підприємства отримують кінцеву грошову оцінку в системі показників фінансових результатів.

Функціонування будь-якого підприємства, незалежно від видів його діяльності і форм власності, в умовах ринку визначається його здатністю створювати необхідну і достатню величину доходу або прибутку. Тому аналіз фінансових результатів займає провідне місце в системі комплексного економічного аналізу, оскільки за ним оцінюється ступінь досягнення кінцевої мети діяльності підприємства.

Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Найважливішими серед них виявляються показники прибутку, яка в умовах переходу до ринкової економіки складає основу економічного розвитку підприємства. Ріст прибутку будує фінансову базу для самофінансування, розширеного виробництва, рішення проблем соціального і матеріального характеру. За рахунок прибутку виконується також частина обов’язків перед бюджетом, банками та іншими підприємствами та організаціями

 Безпосередньою задачею аналізу є виявлення резервів підвищення фінансових результатів діяльності підприємства за рахунок зниження собівартості, пошуку шляхів її мобілізації.

Виявлення резервів зниження собівартості повинне спиратися на комплексний техніко-економічний аналіз роботи підприємства: вивчення технічного й організаційного рівня виробництва, використання виробничих потужностей і основних фондів, сировини і матеріалів, робочої сили, господарських зв'язків….

 Для замовлень

        Телефон       +380665144615 

         е-mail             KursovieotMarinu@yandex.ua


Интернет реклама


Интернет реклама
Создать бесплатный сайт с uCoz