Бухгалтерський облік та аудит

079 – Облік запасів та їх аналіз на підприємстві

080 – Облік, аналіз надходжень і видатків бюджетної організації

081 – Облік, аналіз основних засобів на підприємстві

Короткий зміст робіт:

079 – Облік запасів та їх аналіз на підприємстві

ЗМІСТ

ВСТУП

4

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

6

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИБУТТЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА

17

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ТА АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА

27

ВИСНОВКИ

42

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

44

ДОДАТКИ

 

Додаток А Основні показники Філіалу ВАТ ДХК "Павлоградвугілля” ТОВ Першотравенського ремонтно-механічного заводу

 

Додаток Б Найменування та витрати матеріалів за грудень 2009 р.

 

Додаток В Прибутковий касовий ордер № 232

 

Додаток Г Аудиторський висновок

 

Додаток Д Робочий документ аудитора

 

ВСТУП

       Для забезпеченості підприємства виробничими запасами та ефективного їх використання необхідно вживати комплекс заходів, щодо виявлення, кількісного вимірювання та реалізації виявлених заходів. Для цього необхідно здійснювати систематичний облік і аудит, якісний аналіз рівня та динаміки забезпеченості, а також ефективності використання виробничих запасів. В цьому полягає актуальність теми проведеного дослідження. Основним джерелом інформації є дані бухгалтерського та фінансової звітності.

           Аналіз надходження матеріальних цінностей та їх використання і реалізація є основою ділянкою аналітичної роботи підприємства, яка забезпечує визначення і контроль точності та об’єктивності основного показника діяльності підприємства - обсягу реалізації і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності.

          Актуальність роботи є те, що запаси є однією з найбільших складових собівартості продукції, робіт, послуг. Від правильності ведення обліку запасів залежить достовірність даних про отриманий підприємством прибуток  та збереження самих запасів.

       Для розкриття теми роботи потрібно вирішити декілька завдань:

1) надати фінансово-господарську характеристику діяльності Першотравенського ремонтно-механічного заводу;

2) провести аналіз забезпеченості та ефективності використання виробничих запасів;

3) визначити методичні аспекти зовнішнього (незалежного) аудиту виробничих запасів;

           Підприємство повинне мати в необхідних розмірах запаси сировини і матеріалів, нафтопродуктів та інших цінностей. При їх витрачанні збільшуються витрати на виробництво, результатом якого є створення готової продукції. Від правильності ведення обліку запасів залежить достовірність даних про отриманий підприємством прибуток та збереження самих запасів. Цей облік хоч не складний, але, як правило, дуже трудомісткий, оскільки до складу запасів можуть входити сотні видів найменувань, за кожним з яких для забезпечення кількісної та якісної інформації слід вести аналітичний облік.

          Раціональне використання матеріальних запасів – один з важливих факторів росту виробництва на підприємстві. Таким чином значення аналізу розрахунків по руху матеріальних запасів складається на основі того, що є необхідним засобом вивчення економічної ситуації як на самому підприємстві на і во всій країні....

  

080 – Облік, аналіз надходжень і видатків бюджетної організації

ЗМІСТ

ВСТУП

4

РОЗДІЛ 1 ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

6

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ НАДХОДЖЕНЬ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

17

РОЗДІЛ 3 РЕВІЗІЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

30

ВИСНОВКИ

40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

42

ДОДАТКИ

 

Рішення Виконавчого комітету Першотравенської міської ради від 30 червня 2010 р. № 452

 

ВСТУП

           Актуальність теми полягає в тому, що добре поставлений бухгалтерський облік в бюджетних установах забезпечує відображення усіх операцій, пов'язаних з виконанням кошторису видатків бюджету, кошторисів спеціальних коштів та узагальнення даних обліку і звітності, що необхідно для оперативного управління, аналізу за цільовим використанням коштів на підставі кошторису, виявлення позапланових і незаконних витрат. Для виконання цих завдань і ведеться бухгалтерський облік і контроль: кредитів (асигнувань) і витрат бюджетних засобів; надходження й витрати засобів спеціального фонду; схоронності й ефективності використання запасів, основних засобів і інших цінностей; розрахунків з дебіторами й кредиторами.

          Завдання роботи:

- дослідження організаційної характеристики бюджетної організації, а саме Виконавчого комітету Першотравенської міської ради;

- критичний аналіз виконання бюджету та використання бюджетних коштів;

- обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності бюджетної організації державними органами України за надходженнями та видатками бюджетної організації.

            Крім того, важливими завданнями бухгалтерського обліку є облік і контроль за витратами фонду заробітної плати, а також складання в строк балансу та звітності. Зрозуміло, що правильна постановка бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю в установі сприяє більш точному складанню кошторисів витрат, а також виявленню невикористаних внутрішніх ресурсів.

         Досягнення позитивних економічних зрушень у державі неможливе без запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, своєчасного наповнення дохідної частини бюджету. Саме тому здійснення контролю за формуванням, виконанням бюджетів і використанням бюджетних коштів є одним із основних напрямів удосконалення  контролю державними органами....

 

081 – Облік, аналіз основних засобів на підприємстві

ЗМІСТ

ВСТУП

4

РОЗДІЛ 1 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

6

РОЗДІЛ 2  КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

19

РОЗДІЛ 3 СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

29

ВИСНОВКИ

41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

43

ДОДАТКИ

 

Відомість основних показників від за 2008 – 2010 рр., тис. грн.

 

Облікові регістри з обліку основних засобів (журнал-ордери № 13, 4)

 

ВСТУП

           На сучасному етапі розвитку нашої країни одним з найважливіших чинників розвитку економіки, збільшення об’ємів виробництва продукції на виробничих підприємствах є забезпеченість їх основними засобами у необхідній кількості і асортименті. Але для вирішення даних задач необхідне не тільки повне забезпечення підприємства технічним потенціалом, тобто основними засобами, але і підвищення ефективності їх використовування.

            Реформування системи обліку основних за­собів, потрібно як внутрішнім, так і зовнішнім користувачам, є складовою частиною заходів, орієнтованих на введення економічних відносин ринко­вого спрямування.

           Завданням роботи є:

1) надати характеристику господарсько-фінансової діяльності ТОВ “Люстдорф” та постановки обліково-аналітичної роботи;

2) оцінити та детально розкрити класифікацію основних засобів;

3) розкрити організацію синтетичного та аналітичного обліку руху основних засобів на підприємстві;

3) дослідити значення і завдання обліку основних засобів підприємства;

            Практична значимість дослідження полягає у поглибленому вивченні змісту основних засобів підприємства, узагальненні діючої методики обліку та аналізу основних засобів, визначенні шляхів поліпшення ефективності використання основних засобів ТОВ “Люстдорф”.

          Облік основних фондів проводиться по декількох напрямках, що у комплексі дають оцінку структури, динаміки й ефективності використання основних засобів і довгострокових інвестицій.

          Раціональне використання основних засобів підприємства – один з важливих факторів росту виробництва на підприємстві. Таким чином, значення дослідження організації бухгалтерського обліку щодо руху основних засобів є необхідною основою вивчення економічної ситуації як на самому підприємстві на і во всій країні….

  Для замовлень

        Телефон       +380665144615

        е-mail             KursovieotMarinu@yandex.ua


Интернет реклама


Интернет реклама
Создать бесплатный сайт с uCoz